19.2.2012

Seuran säännöt

Petäjäveden Erämiehet r.y. säännöt

 

1 § 

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA. 

Petäjäveden Erämiehet r.y. Petäjävesi 

2 § 

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa 

 1. järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen; 
 2. riistanhoito. ja luonnonsuojelutoimintaa; 
 3. metsästysampumaurheilua; 
 4. edistää turvallista ja eettistä metsästystä; 
 5. edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuutta kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi. 

3 § 

SEURAN TOIMINTAMUODOT 

Tarkoitustaan seura toteuttaa 

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys. ja riistanhoitoalueita; 
 2. suorittamalla riistanhoitotyötä; 
 3. valvomalla metsästys. ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä; 
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta; 
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista; 
 6. kouluttamalla jäseniään; 
 7. järjestämällä metsästysammunnan harjoitus. ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa; 
 8. opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun; 
 9. tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan; 
 10. edistämällä metsästyskoira. ja koetoimintaa 
 11. seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä vastaanottaa lahjoituksia. 

4 § 

SEURAN JÄSENET 

Seuran varsinaisia jäseniä ovat: 

 1. hirvijäsen 
 2. pienriistajäsen 
 3. kunniajäsen 

Seuran muita jäseniä ovat: 

 1. koejäsen 
 2. nuorisojäsen 
 3. kannatusjäsen 
 4. kenneljäsen. 

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on ollut koejäsenenä tai nuorisojäsenenä vähintään yhden vuoden. 

Hirvijäsen on oikeutettu kaikkeen metsästykseen. Hirvijäseneksi seuran hallitus voi jonkun hirvijaoston esityksestä hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Hirvijäsen kuuluu siihen hirvijaostoon, jonka esityksestä hänet on valittu hirvijäseneksi. 

Pienriistajäsen on oikeutettu muiden kuin hirvieläinten metsästykseen. Pienriistajäseneksi seuran hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä 

Kunniajäseneksi seuran hallitus voi nimittää varsinaisen jäsenen, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

Seuran koe., nuoriso. kennel. tai kannatusjäseneksi seuran hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hakemuksen hylkäämisestä. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. 

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18.vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys kestää siihen saakka kunnes nuorisojäsen täyttää 18 vuotta. Samana vuonna kun nuorisojäsen täyttää 18 vuotta, on seuran hallituksen päätettävä jäsenen oman suostumuksen mukaisesti nuorisojäsenen hyväksymisestä seuran hirvi. tai pienriistajäseneksi tai hylkäämisestä tai nuorisojäsenyyden vaihtumisesta koejäsenyydeksi enintään kahdeksi vuodeksi. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. 

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole ääni. eikä metsästysoikeutta. 

Kenneljäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on Suomen kennelliiton tai jonkun rotujärjestön jäsen. Kenneljäsenellä ei ole ääni. eikä metsästysoikeutta. 

5 § 

SEURAN JAOSTOT 

Seuran hirvijäsenet ovat järjestäytyneet yhteen tai useampaan hirvijaostoon. Hirvijaostot vastaavat hirvieläinten metsästämisestä ja hirvikannan hoidosta käytössään olevalla metsästysalueella. Hirvijäsen voi olla jäsenenä enintään yhdessä hirvijaostossa. 

Hirvijaostoilla on oikeus: 

 • tehdä seuran hallitukselle esityksiä hirvijäseneksi hyväksyttävistä henkilöistä. Hirvijaoston esittämä hirvijäsen tulee sen hirvijaoston jäseneksi, joka on esittänyt hallitukselle jäsenen valitsemista seuran hirvijäseneksi
 • tehdä seuran hallitukselle esityksiä hirvijaoston jäsenille määrättävistä maksuista hirvieläinten metsästyksestä, hirvieläinkannan hoidosta, hirvieläinten metsästysoikeuksien vuokraamisesta ja hirvipeijaisten järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseksi 
 • tehdä seuran hallitukselle esityksiä hirvijaoston jäsenille määrättävistä maksuista mahdollisesti rakennettavia lihankäsittelytiloja varten 
 • tehdä seuran hallitukselle esityksiä hirvijaoston uusille jäsenille määrättävistä liittymismaksuista 
 • valita keskuudestaan metsästyksenjohtajan ja varajohtajat
 • päättää haettavien kaatolupien määrästä
 • päättää koejäsenten ja nuorisojäsenten osallistumisesta hirvieläinten metsästykseen 

Seuralla voi olla myös muita, epäitsenäisiä jaostoja kuten kenneljaosto, ampumajaosto, riistanhoitojaosto ym. 

6 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuran varinaiseksi jäseneksi liittyessään liittymismaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. 

Jos nuorisojäsen valitaan seuran varsinaiseksi jäseneksi nuorisojäsenyyden päätyttyä, peritään häneltä ainoastaan puolet seuran liittymismaksusta. 

Seuran varsinainen jäsen, kenneljäsen ja koejäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun ja suorittamaan vuosittain päätettävän riistanhoitokorvauksen. Maansa seuralle vuokranneet jäsenet on vapautettu riistanhoitokorvauksesta hallituksen harkinnan mukaan. Nuorisojäsen maksaa puolet vuotuisesta jäsenmaksusta. Jäsenmaksun suuruuden päättää seuran talvikokous vuosittain. 

Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. 

Kannattajajäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous. 

Seuran jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. 

Seuran varsinainen jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön. Jos jäsen on vuokrannut seuralle omia tai perheensä metsästysmaita, on jäsen vapautettu liittymismaksusta hallituksen harkinnan perusteella. Samoilla maanvuokrasopimuksilla voi vapautuksen liittymismaksusta saada vain yksi jäsen. 

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta. 

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla. 

7 §

SEURASTA EROAMINEN 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

8 § 

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka 

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen; 
 2. toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti; 
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 
 4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti; 
 5. toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai 
 6. pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää. 

Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen. 

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. 

9 § 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi. huhtikuussa ja kesäkokous elo.syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta 

 1. sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 
 2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 3. sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

 

10 §

TALVIKOKOUSASIAT 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 
 2. todetaan kokouksen laillisuus; 
 3. hyväksytään työjärjestys; 
 4. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 
 6. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali; 
 7. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali; 
 8. toimitetaan toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali alkaneelle toimintavuodelle; 
 9. vahvistetaan toiminta. ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten 
 10. päätetään seuran liittymismaksun, jäsenmaksun ja riistanhoitokorvauksen suuruudesta 
 11. päätetään kannattajajäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta jäsenmaksusta 
 12. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo. ja menoarvio; 
 13. esitellään seuran uudet varsinaiset, koe., kennel. sekä nuorisojäsenet; 
 14. käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset; 
 15. vahvistetaan hirvenmetsästyssääntö; 
 16. valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin; 
 17. käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat; 
 18. päätetään Suomen Metsästäjäliiton piirille tehtävistä esityksistä ja 
 19. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä. 

11 § 

KESÄKOKOUSASIAT 

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysalueilla tapahtuvasta metsästyksestä, kiintiöistä ja rauhoituksista. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita 

12 § 

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 9 §:ssä on määrätty. 

13 § 

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN 

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat. 

14 § 

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS 

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella kokoukseen mennessä erääntyvän liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

15 § 

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI 

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta. 

16 § 

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä, joista vähintään yhden on oltava hirvijäsen. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi.ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. 

17 § 

PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. 

18 § 

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tai taloudenhoitaja kukin erikseen. 

19 § 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti 

 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti; 
 2. Hyväksyä seuran uudet hirvi, pienriista, kunnia, koe, nuoriso, kannatus, ja kennel jäsenet; 
 3. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti; 
 4. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti; 
 5. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä; 
 6. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta; 
 7. nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt; 
 8. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista; 
 9. pitää seuran jäsenluetteloa; 
 10. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta; 
 11. hoitaa seuran tiedotustoimintaa; 
 12. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt; 
 13. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista; 
 14. tehdä metsästysvuokra. ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä 
 15. päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 8 §:n mukaisesti ja 
 16. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 
 17. vahvistaa hirvijaoston esityksestä hirvijaoston jäsenille maksuja hirvieläinten metsästyksestä, hirvieläinkannan hoidosta, hirvieläinten metsästysoikeuksien vuokraamisesta ja hirvipeijaisten järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseksi 
 18. vahvistaa hirvijaoston esityksestä hirvijaoston jäsenille maksuja mahdollisesti rakennettavia lihankäsittelytiloja varten 
 19. vahvistaa hirvijaoston esityksestä hirvijaoston uusille jäsenille liittymismaksuja 

20 § 

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa. 

21 § 

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka jäsen seura on. 

22 § 

MUUTA 

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty. 


PRH rekisterinumero; 68.675