Pyydä pienpedot ennen kevään lisääntymiskautta

Suomen riistakeskus

Tutkimukset antavat uusia viitteitä pienpetojen haitallisesta vaikutuksesta linnustoon. Ajallisesti ja paikallisesti kohdennetulla pyynnillä voi olla huomattava merkitys lintujen pesimätulokselle. Pienpetojen pyynti kannattaa tehostaa huippuunsa ennen kevään pesimäkautta. Erityisesti haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira tulee ottaa pyynnin kohteeksi.
Supikoira ja minkki haitallisia vieraslajeja
Supikoira ja minkki lukeutuvat Suomen luontoon kuulumattomiin vieraslajeihin. Niiden vaikutus alkuperäisluonnon monimuotoisuudelle on selkeästi haitallinen. Erityisesti herkät saaristo- ja kosteikkoalueet ovat alttiita supikoiran ja minkin saalistusvaikutukselle. Tutkimusten perusteella saalistusvaikutus heikentää erityisesti linnusto ja sammakkoeläinten monimuotoisuutta, mutta vaikutukset voivat myyriin kohdistuvan saalistuksen myötä ulottua aina kasvillisuuteen asti.
Kesällä 2017 supikoira listattiin EU:n tasolla mustalle listalle, joka määrittelee haitallisimmat vieraslajit. Supikoiran osalta haitallisuus katsotaan kohdistuvan luonnon monimuotoisuuteen sekä siihen, että se levittää tauteja, joista osa tarttuu myös ihmiseen.
Tehokeinot käyttöön
Pienpetoja voidaan pyytää monin eri keinoin. Perinteisellä loukkupyynnillä ja haaskoilta väijymällä saadaan talven mittaan pienpetojen määriä yleisesti vähennettyä. Kaikki yksilöt eivät kuitenkaan tule haaskoille, eivätkä mene taitavastikaan viritettyihin loukkuihin. Aktiivisemmilla pyyntimuodoilla voidaan pyyntiä tehostaa merkittävästi.
Erityisesti supikoiria pyydetään nopeilla pysäyttävillä koirilla. Perinteinen tapa pyynnissä on laittaa koira supikoiran jäljille iltahämärissä. Koiran tehtävänä on etsiä ja pysäyttää supikoira, jonka jälkeen metsästäjä käy lopettamassa eläimen koiran haukusta. Hyödyntämällä haaskoja ja riistakameroita pyyntitehoa voi lisätä. Supikoirat houkutellaan haaskoille ja niille asennetut kamerat ilmaisevat käynnin reaaliaikaisesti metsästäjälle, joka käy koiran avustuksella poistamassa supikoiran haaskan läheisyydestä.
Erityisesti saariston luodoilla minkkien pyynnin tehokeinona toimii lehtipuhaltimen ja koiran yhdistelmä. Koira etsii minkin piilopaikan ja lehtipuhaltimella minkki karkotetaan piilosta. Metsästäjän tehtäväksi jää lopettaa eläin.
Varmista oman metsästysalueesi pesimärauha
Monet vesilintulajien kannat ovat taantuneet. Heikosti menestyviä lajeja ovat muun muassa jouhisorsa, haapana ja haahka. Syyt kantojen heikkoon tilaan vaihtelevat, mutta saalistuspaineella on merkitystä useimmilla kosteikkoalueilla. Saalistuspaineeseen lähes jokainen metsästäjä voi vaikuttaa. Oikein kohdennettu ja ajoitettu pienpetojen poisto on arvokasta riistanhoitotyötä.